Q&A rondom het beleid Leven Lang Leren

Welke handelingen zijn er waarvoor ik getraind moet zijn?

In principe is een ‘Entrustable Professional Activity’ (EPA) een handeling of reeks van handelingen die je op een bepaald moment uitvoert op een proefdier in het kader van de verzorging, het onderwijs of een experiment. Wij gaan ervan uit dat er een aparte SOP is voor deze handeling en dat deze op één regel is weer te geven in tabel 4 of tabel 6 van het werkprotocol. Mogelijk moet dat nog ontwikkeld worden in de komende periode. Het kan zijn dat je tijdens een complexe procedure bekwaam wordt in eenvoudigere handelingen die daar deel van uitmaken, zoals het injecteren van vloeistoffen tijdens of voorafgaand aan een complexe operatie. We noemen zo’n eenvoudige handeling een nested EPA en deze kan met de complexere EPA mee afgetekend worden.

Waar kan ik mijn deskundigheid bijhouden?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wat je hebt gedaan om je deskundigheid op peil te houden in een LLL-portfolio. Zorg dat je eventueel bewijsmateriaal zoals certificaten en dergelijke bewaart, en de datum waarop je aan je deskundigheid gewerkt hebt. In de toepassingsregeling staat puntsgewijs welke informatie je moet bijhouden van een activiteit. Een voorbeeld van zo’n portfolio in Excel, waar al deze punten worden opgevraagd, kun je hier downloaden. Deze informatie moet toegankelijk zijn voor zowel je leidinggevende als de LLL-coördinator. De laatste moet deze informatie kunnen delen met de IvD tijdens het registratiegesprek.

Waar kan ik mijn bekwaamheden registreren?

Het UMC werkt aan een registratie in U-learn. De Universiteit Utrecht heeft nog geen systeem hiervoor. Werk je bij de UU dan kun je het beste een Excel bijhouden. Belangrijk is de naam van de supervisor, de naam van de assessor en datum van beoordeling van bekwaamheid. Voor EPA’s die je al beheerst houd je ook bij wanneer iemand met je heeft meegekeken voor een herbeoordeling.

Moet ik bekwaam zijn voor een handeling waarvan ik de bekwaamheid in een pilot wil ontwikkelen of behalen?

In sommige situaties is het niet mogelijk om al geregistreerd bekwaam te zijn, bijvoorbeeld in pilots waarin de haalbaarheid van een nieuwe of aangepaste techniek wordt uitgeprobeerd. Maar dat wil niet zeggen dat er geen bekwaamheidseisen zijn. Het kan zijn dat de IvD wil dat je aantoont dat je bekwaam bent in een vergelijkbare techniek, of dat je onder supervisie staat van iemand die bekwaam is in een vergelijkbare techniek. Je neemt dit op in het trainingsgedeelte van je werkprotocol.

Hoe wordt er omgegaan met de verantwoordelijk en uitvoerend onderzoeker, die alleen betrokken is bij het schrijven van de projectaanvragen en soms de werkprotocollen. Is hij of zij ook verplicht deel te nemen?

Ja, wat betreft deskundigheid is het van belang dat iedereen op zijn/haar expertise bij de tijd blijft indien onderzoeksvragen leiden tot de inzet van proefdieren. Dat kan ook zijn in studie of workshops richting systematic reviews of zoeken naar alternatieven, of includeren van alternatieven in het zoeken naar het beste model. Ook kunnen training rondom statistiek of design specifiek voor dierproeven (lage getallen, complexe randomisatie) worden overwogen. Als iemand daar de gelegenheid niet voor heeft, zal deze onderzoeker het aanvragen van vergunningen of het opzetten van WP’s aan een deskundige moeten overdragen. Uiteraard hoeft iemand die niet met dieren werkt geen bekwaamheden op pijl te houden.

Moeten werknemers van buiten onze organisatie ook deskundig en bekwaam zijn volgens onze beleidsregels?

Ja, ons beleid is het minimum. Uitgangspunt is dat dieren die hier worden ingezet alleen door deskundig en bekwaam personeel worden gebruikt. Mensen met een aanstelling elders hoeven niet minder deskundig of bekwaam te zijn. Als medewerkers vanuit een andere vergunninghouder werken, waar minder scherpe regels gelden, dan geldt voor het werken onder onze vergunning ook ons beleid.

Waarom moet een supervisor (begeleider of trainer) een assessorentraining volgen?

Je traint naar een gezamenlijk doel, namelijk erop vertrouwen dat een persoon een handeling zelfstandig en verantwoord kan uitvoeren. Het is belangrijk om als trainer dezelfde methode te hanteren als de assessor. De route naar de zelfstandigheid waarmee je een handeling uitvoert zit vol met beoordelingen en feedback. Je beoordeelt immers ook als deel van het leerproces. In de assessorentraining wordt hier aandacht aan besteed.

Hoe kan ik een benoeming tot supervisor of assessor realiseren?

Je kunt jezelf aanmelden voor een benoeming. Dat kan via ons inschrijfformulier online. Tot 2026 kan je je inschrijven zonder dat je voldoet aan de trainingseisen. Na dit moment worden alleen supervisors en assessoren (her)benoemd, nadat zij hiervoor training hebben gevolgd.

Welke training heb ik nodig voor benoeming als supervisor of assessor voor onbepaalde tijd?

De functionaris competenties van de IvD bepaalt of je afdoende training hebt gehad om als supervisor of assessor benoemd te worden. Hiervoor kun je een certificaat inleveren. Belangrijk is dat je geleerd hebt hoe je op een juiste wijze begeleidt en beoordeelt. De leerdoelen zijn nog niet openbaar gemaakt, maar worden aanvullend gepubliceerd in de Europese richtlijn betreffende Educatie & Training. Binnen Utrecht zal op termijn een training worden aangeboden van een aantal dagen waarin je dit kunt leren. Ook basistrainingen van de SBB, het BKO/SKO van een universiteit of het BKE van de hogeschool kunnen dienen als bewijs. In dat geval is de training facultatief.

Voor ik hier kwam, werkte ik bij een ander instituut. Kan ik hun werkprotocollen of ander bewijs gebruiken om competenties te registreren?

Ja, wij nemen aan dat overal je competent moet zijn geweest om een procedure uit te voeren. Bewijs dat je die EPA ergens hebt uitgevoerd kun je opvoeren, als het niet ouder is dan twee jaar en van voor februari 2024. Wel adviseren we je om een intercollegiale herbeoordeling te realiseren zodra je hier met de EPA (entrusted professional activity) aan de slag gaat, zodat je werkwijze wordt afgestemd met onze werkwijze hier.

Moet ik betalen aan een supervisor of assessor?

Welke afspraken je daarover maakt met je supervisor en je assessor is aan jezelf. In het verleden was het al de bedoeling dat je getraind en beoordeeld werd, nu is dat geformaliseerd. We gaan ervan uit dat afdelingen hun supervisoren en assessoren onderling uitwisselen om zo te zorgen voor een gezamenlijke kwaliteit en dat kan met gesloten beurs. Aan training of beoordeling door een faciliteit zoals het GDL zitten normaal gesproken wel kosten verbonden.

Ik ben assessor of supervisor en wil daarom de training volgend als assessor. Moet mijn afdeling dat betalen?

Ja, jouw afdeling moet dat betalen. Omdat dit een specifieke cursus is, hebben de vergunninghouders besloten deze niet via het onderwijsbudget aan alle afdelingen door te belasten. Dit zou onrechtvaardig zijn naar afdelingen die geen dierproeven uitvoeren.Ook behoud je nu de vrijheid om zelf je cursusaanbieder te kiezen, mits aan alle leeruitkomsten van competence assessor worden voldaan. De leeruitkomsten worden door de Europese commissie op korte termijn gepubliceerd, maar zijn nu al op te vragen bij de IvD.

Wat kan ik als onderzoeker doen om mijn deskundigheid op orde te houden?

Een lijst met mogelijkheden is hier gepubliceerd.

Mijn proefdierhandeling staat niet in Ulearn (alleen voor UMC medewerkers), hoe registreer ik deze procedure als bekwaam?

Vraag jou LLL coordinator om de handeling aan te vullen in de EPA lijst in de teams omgeving voor UMC LLL coordinatoren. Elk kwartaal (februari, mei, augustus en november) wordt deze lijst geupdate door het Ulearn team van het UMC. Dien je voor deze update een werkprotocol in waar deze handeling op vermeld staat dan kan je het formulier van je eindbeoordeling meesturen als bewijs.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op!