Beleid en richtlijnen

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht heeft intern beleid geformuleerd met betrekking tot dierproeven. Dit beleid is geldig binnen de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht en bekrachtigd door het College van Bestuur en de Raad van Bestuur. Iedereen binnen de twee instellingen hoort zich hieraan te houden. Om verantwoord gebruik te maken van proefdieren moeten alle medewerkers die betrokken zijn bij dierproeven en proefdieren binnen de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zich daarnaast houden aan diverse richtlijnen en ‘codes of practice’.

Ons beleid in Utrecht

Taken en verantwoordelijkheden Beschrijving van de betrokkenen bij de proefdierketen

Kwaliteitsbeleid Beschrijving van gezamenlijk advies/toezicht om kwaliteitsdenken te bevorderen

Welzijnsbewaking proefdieren Beschrijving van welzijnsbewaking binnen dierfaciliteiten

Individuele huisvesting van proefdieren Beleid voor individueel huisvesten van proefdieren

Verzamelen van vitaal materiaal van dieren Beleid voor het verzamelen van lichaamsmateriaal

Beleid aanschaf en fok van proefdieren Aspecten die een rol spelen bij aanschaf en fok van dieren

Overtollige proefdieren Beleid voor het beperken van fokoverschot en stimuleren van herplaatsing

Patiëntgebonden onderzoek en onderwijs Criteria voor handelingen bij dierpatiënten voor de Wod

Richtlijnen die wij volgen

Huisvesting en verzorging proefdieren Richtsnoeren voor huisvesting en verzorging van proefdieren

Herplaatsing van voormalige proefdieren Richtlijnen voor herplaatsen van voormalige proefdieren

Synthesis of Evidence in het proefdieronderzoek Rol van Synthesis of Evidence in proefdieronderzoek

Alternatieve dodingsmethoden bij proefdieren Afweging om af te wijken van voorgeschreven methoden

Genetisch gemodificeerde dieren in voorraad gedood Advies voor verlagen van aantal gedode dieren

Motiveren door restricteren? Uitgangspunten voor gecontroleerde vocht- en voedselinname

Codes of practice die wij volgen

Dierproeven in het kankeronderzoek Uitgangspunten voor ontwikkeling van tumoren bij dieren

Immuniseren van proefdieren Richtlijnen voor het immunisatieprocedures bij proefdieren

Welzijnsbewaking van proefdieren Invulling aan reeds bestaande wettelijke verplichting

Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren Infographic voor betrokkenen